Radonhalten i ett rum är starkt beroende av luftomsättningen. Om radongasen enbart kommer från byggnadsmaterialet är ökad ventilation en effektiv åtgärd. Under senare decennier har man försökt att minska energianvändningen genom att bygga tätare bostäder. Ur radonsynpunkt är detta olämpligt.
I bostäder med självdrag kan installation av FT-ventilation (Frånluft-Tilluft) öka luftomsättningen och sänka radonhalten. För att hålla uppvärmningskostnaden nere kombineras ofta FT-systemet med en värmeväxlare i ett s.k. FTX-system.
I detta värmer den utströmmande uppvärmda luften den inkommande kallare luften. Om radongasen läcker in från marken kan ökad frånluft förvärra situationen eftersom undertrycket i bostaden medför större insug av radonhaltig jordluft.

ftx-ventilationjpgFTX ventilation